Toteutusaika: 19.12.2022-30.4.2025

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinoija: Suomen Kansanopistoyhdistys, mukana hankkeessa on yhteensä 15 kansanopistoa

Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, oppilaitosyhteisöjen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä hyvinvointijohtamista. Laaditaan systemaattinen ja jatkuvasti kehittyvä toimintamalli hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vahvistetaan johdon ja henkilöstön moninaisuusosaamista opiskelijoiden resilienssin, mielenterveyden ja moninaisuuden tukemisessa. Uudistetaan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä laaditaan teemoista opintokokonaisuus. Kehitetään toimintakäytänteitä, joita pilotoidaan oppilaitoksissa ja parastetaan ja levitetään yhdessä. Tulokset kootaan Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjaan ja AOE palveluun. Hyödynnetään edellisten Oikeus Osata -hankkeiden malleja, otetaan mukaan uusia toimijoita ja kehittämiskohteita, juurrutetaan uusia käytänteitä oppilaitoksiin. Vahvistetaan sidosryhmäyhteistyötä. Edistetään ammatillisen koulutuksen oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista kestävyyttä. 

Haapaveden Opisto on mukana kehittäjänä Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hankkeen Painopiste 2 – Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi -osiossa

Tavoitteena on edistää yhteisöllistä ja yhdenvertaista toimintakulttuuria. Laatia päivitettyjä ja testattuja toimintamalleja opiskelijoiden osallisuuden edistämiseksi. Erityisesti monimuoto- ja maahanmuuttajaopiskelijoiden yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

Tavoitteena ovat selkeät toimintamallit, joiden kautta opiskelijat tuntevat olevansa luonteva osa opistoyhteisöä ja heidän on helppo osallistua opiston jokapäiväiseen toimintaan. Samalla lisätään monimuotoista vuorovaikutusta kampuksella ja avataan opiskelijoille uusia kanavia vaikuttaa ja tuoda esille omat mielipiteensä, toiveensa ja tarpeensa.

Tavoitteena on henkilökunnan yhteiset toimintatavat yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta

Marika Åvist

Rehtori

marika.avist(a)haapop.fi

040 868 2282